Home

BELANGEN ALKMAARSE SAMENLEVING (BAS)

BAS vindt dat Alkmaar een flinke stap vooruit moet zetten en dat Alkmaar veel meer ambitie moet tonen. Daarom zijn wij met BAS begonnen. Een nieuwe lokale politieke partij. BAS: Belangen Alkmaarse Samenleving.

Ben Bijl (fractievoorzitter) en Willem Peters (raadslid)

Ben Bijl (fractievoorzitter) en Willem Peters (raadslid)

VERANDERINGEN IN ALKMAAR

De fusie tussen de voormalige gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp is een feit. Vanaf 2015 zijn deze drie gemeenten omgevormd tot een grote nieuwe gemeente. Dit proces is tot nog toe goed verlopen. Maar om ook in de praktijk te komen tot een goed samenwerkende gemeente Alkmaar zal nogal wat inspanningen vragen.

Tegelijkertijd zijn er meer ontwikkelingen. Alkmaar krijgt steeds meer taken die vroeger door het Rijk werden uitgevoerd. Vooral op sociaal gebied: zorg voor ouderen, de jeugd en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien moeten die extra taken worden uitgevoerd met minder geld. Den Haag draait de geldkraan dicht.

Het besturen van de gemeente Alkmaar wordt dus ingewikkelder. Daarom gaat Alkmaar ook steeds vaker samenwerken met andere gemeenten in de regio. Dat is een goede ontwikkeling want samen staan we sterker. Het vraagt echter wel om een sterke en slagvaardige gemeente Alkmaar, die in staat is om de belangen van de Alkmaarders krachtig te behartigen.

EEN PRAKTISCHE EN LOKALE PARTIJ: BAS

BAS wil actief, enthousiast en betrokken bijdragen aan een sterk Alkmaar. Wij willen dat doen door op een frisse en enthousiaste manier naar de toekomst te kijken, maar wel met beide benen op de grond.

Onze partij is vooral lokaal en praktisch. Wij willen zo min mogelijk beïnvloed worden door landelijke opdrachtgevers uit Den Haag. Wij willen zelf bepalen wat er in Alkmaar moet gebeuren. Lokale zaken kunnen immers het beste worden overgelaten aan lokale partijen omdat die het beste weten wat er lokaal speelt.

Wij zien volop kansen en mogelijkheden om Alkmaar beter en sterker op de kaart te zetten. BAS wil dat vooral doen door middel van een no nonsense politiek. Wij willen met concrete oplossingen komen voor de problemen van Alkmaar.

POLITIEK MOET NAAR BUITEN EN DE ALKMAARDERS MOETEN MEER DE RUIMTE KRIIJGEN

Volgens BAS moet dat gebeuren door de politiek uit de achterkamertjes te halen. Wat ons betreft gebeurt er nu te veel in het stadhuis en in het stadskantoor. De politiek gaat te weinig naar buiten en is slecht zichtbaar. Er worden wel pogingen ondernomen om dat te veranderen, maar wij zien nog weinig resultaten.

Wij willen dat de politiek naar de burgers toe gaat. Wij willen de burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Alkmaar meer betrekken bij de politiek, en dat willen we bereiken door bestuurlijke en politieke vernieuwing.

De politiek beslist vaak over de burgers maar niet met de burgers, behalve dan die ene keer in de 4 jaar dat u uw stem uitbrengt.

Terwijl steeds meer burgers zich, alleen of samen, bezighouden met taken die voorheen door de politiek en het ambtelijke apparaat werden uitgevoerd. Wij vinden dat die burgers, ondernemers en maarschappelijke organisaties meer de ruimte moeten krijgen.

BAS wil dus dat de politiek van Alkmaar meer een plaats krijgt in het netwerk van de samenleving dan dat ze er boven staat.

VERGADEREN OP LOCATIE

BAS wil dat zelf ook in de praktijk brengen. Wij willen als politieke partij veel meer dan nu gaan vergaderen op locatie. Op die manier komt onze politieke partij uit het stadhuis en meer onder de mensen en in de samenleving.

DOEL VAN DE VERANDERINGEN: EEN GEZONDE DEMOCRATIE

Het uiteindelijke doel van deze veranderingen is simpel. Als meer inwoners meedoen en zich meer verbonden voelen met de Alkmaarse maatschappij, dan is dat de beste garantie voor een gezonde lokale democratie.

Deze visie hebben wij verder uitgewerkt onder het kopje Standpunten in het hoofdstuk ’Bestuurlijke en politieke vernieuwing’.

ALGEMENE STANDPUNTEN BAS

Naast het verhaal van de politieke en bestuurlijke vernieuwing blijven er natuurlijk ook de praktische dagelijkse politieke problemen. Hoe wil BAS invulling geven aan de uitdagingen waar Alkmaar nu en in de toekomst voor staat?

Dat vertellen wij onder het kopje Standpunten. Daarin geven wij onze visie op Alkmaar. Wij vinden dat er veel moet gebeuren en willen daar snel en met veel inzet mee aan de slag.

Kortom: BAS wil, samen met u, van Alkmaar een betere gemeente maken.