Alle berichten van Boran Bilbal

Burgemeester Emile Roemer van Heerlen naar Alkmaar

Oud SP-leider Roemer vervangt de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge, die op eigen verzoek stopt. De voormalig partijleider van de SP was sinds maart 2018 waarnemend burgemeester van Heerlen.

Emile Roemer wordt per 1 oktober waarnemend burgemeester van de gemeente Alkmaar. Dat hebben de gemeentefractievoorzitters en commissaris van de koning in Noord-Holland Arthur van Dijk dinsdag bekendgemaakt. De 58-jarige voormalig partijleider van de SP maakte vorig week bekend dat hij na tweeënhalf jaar zou stoppen als waarnemend burgemeester van Heerlen.

Roemer vervangt huidig burgemeester Piet Bruinooge (CDA), die op eigen verzoek stopt. Bruinooge (65) kondigde half augustus na 14 jaar zijn afscheid aan en liet toen in een brief weten dat het burgemeesterschap hem „steeds zwaarder” viel, deels vanwege zijn gezondheid. Door zijn aftreden ontstond een periode van langer dan drie maanden zonder burgemeester, waardoor de gemeente op zoek moest naar een waarnemend burgemeester.

In Alkmaar blijft Roemer naar verwachting waarnemend burgemeester tot 2021. De gemeente Alkmaar streeft ernaar om voor het zomerreces 2021 een nieuwe burgemeester te benoemen en installeren.

BAS: Afvalproblemen in de Vroonermeer Noord

Het ziet er soms verloederd en verwaarloosd uit in de Vroonermeer Noord.

Terwijl hier toch de nieuwste wijk van Alkmaar is gebouwd.

Het probleem van de verloedering wordt veroorzaakt omdat de ondergrondse vuilcontainers op dit moment niet voldoende capaciteit hebben

BAS: “We hebben meerdere meldingen gekregen uit de wijk dat sommige containers te snel vol zitten. De mensen zetten hun vuil dan naast de containers en dat gaat niet goed. Dat vuil verwaait en dat geeft een verloederde indruk”

Afgelopen weken hebben de bewoners zelf de troep opgeruimd maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het lijkt erop dat er te weinig capaciteit is.

BAS: “Iedereen is natuurlijk nieuw in de wijk en er is dus veel verpakkingsmateriaal maar toch heeft BAS vragen gesteld want het mag geen structureel probleem worden. Aan Stadswerk072 ligt het niet. Die doen goed werk en proberen zo vaak als mogelijk de containers te legen, en doen extra rondes om de boel schoon te houden.”

BAS wil van het college weten of er uitbreiding van de capaciteit komt en wanneer. Ook doet de fractie de suggestie om eventueel tijdelijk de capaciteit uit te breiden zodat zwerfvuil voorkomen wordt.

Art. 42-vragen BAS: ‘Gaat het opnieuw fout in sommige wijken van Alkmaar?’

Art. 42-vragen                                                                                  juni 2020

‘Gaat het opnieuw fout in sommige wijken van Alkmaar?’

In de jaren tien van deze eeuw is de leefbaarheid in veel wijken in Nederland fors verslechterd. Zoveel wordt duidelijk uit het in 2020 uitgekomen rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit’, dat is opgesteld door Aedes (Aedes is de landelijke brancheorganisatie van woningcorporaties in Nederland).

Vooral de laatste twee jaar is de concentratie van de laagste inkomens in de sociale huursector verder toegenomen en die laagste inkomens zijn in toenemende mate kwetsbaar. Vaak zijn er door de extramuralisering en ambulantisering problemen met betrekking tot de gezondheid (lichamelijk en/of geestelijk) en zijn er problemen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Bovendien kan er sprake zijn van een forse werkeloosheid en uitkeringsafhankelijkheid en zijn er specifieke problemen met de Nederlandse taal, integratie, schuldsanering en/of een verslaving. Men is kwetsbaar omdat men afhankelijk is en dus niet zelfredzaam.

Dat probleem wordt versterkt omdat steeds meer mensen met dezelfde problemen in dezelfde wijken terechtkomen. Midden en hogere inkomens trekken weg en lagere inkomens komen er voor in de plaats. Hierdoor ontstaat in veel steden een tweedeling tussen corporatiewijken met veel sociale huurwoningen met lage(re) huren en de overige wijken. Overlast en onveiligheid komen (veel) vaker voor in de kwetsbare buurten waardoor de problemen zich versterken en de leefbaarheid onder druk komt te staan.

Overdie was in het verleden een Vogelaarwijk. Ingrijpen werd toentertijd noodzakelijk geacht om de leefbaarheid van de wijk op te krikken en om gevoelens van overlast en onveiligheid te verminderen. Dat is in min of meerdere mate gelukt. Echter, ook in Overdie spelen opnieuw problemen, ook hier is weer sprake van een concentratie van lage huren, lage inkomens en groeiende kwetsbaarheid. Een ontwikkeling die bevestigd werd door een specialist uit de woningwereld die, tijdens een bijeenkomst met raadsleden, zei dat de leefbaarheid in Overdie in toenemende mate onder druk staat?

BAS wil graag weten of de leefbaarheid in Overdie en andere wijken van Alkmaar opnieuw in gevaar komt en stelt daarom de volgende art. 42-vragen.

 1. Kent het college het rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit’ en deelt het college de bevindingen in het rapport?
 2. Kan het college aangeven hoe de wijk Overdie scoort in vergelijking met 2015 op de volgende indicatoren: woningen (toe- of afname goedkope en dure sociale huur, geliberaliseerde huur en koop), bewoners (toe- of afname aandeel werkenden, aandeel niet-werkenden, aandeel bijstandsgerechtigden), veiligheid (toe- of afname vernielingen, inbraken, geweldsmisdrijven)? Kunt u dit ook aangeven voor De Hoef?
 3. Is er volgens het college naar aanleiding van het antwoord op vraag 2 sprake van positieve of negatieve ontwikkeling van de wijk Overdie? Wilt u uw antwoord onderbouwen?
 4. Door de extramuralisering en ambulantisering zijn veel kwetsbare mensen met psychiatrische problemen uitgestroomd naar huizen met lage huren. Is deze ontwikkeling ook zichtbaar in Overdie en De Hoef? Zo ja, is er hierdoor sprake van toename van problemen?
 5. Overweegt het college maatregelen (eventueel in samenwerking met andere partners in het maatschappelijk veld) om de situatie in Overdie en De Hoef structureel te verbeteren?
 6. Zijn er in Alkmaar buiten Overdie en De Hoef andere buurten of wijken waar sprake is van een groeiende concentratie van laagste inkomens in de sociale huursector en waar dus sprake is van een groeiende kwetsbaarheid? Zo ja, kan het college aangeven waar en overweegt het college om stappen te zetten om de situatie te verbeteren?
 7. Het Ministerie van BZK heeft een analyse-instrument (de leefbaarometer) ontwikkeld om een eventuele verslechtering van de leefbaarheid in wijken en buurten in een vroeg stadium te herkennen. Meerdere gemeenten hebben hier sinds 2015 gebruik van gemaakt met regelmatig positieve resultaten. Wordt dit instrument ook in Alkmaar ingezet? Zo ja, bevestigen de gegevens uit de barometer een verslechtering van de leefbaarheid in Overdie en De Hoef?

Medio juni is een manifest verschenen van 15 burgemeesters in Nederland. Zij geven het volgende aan: De coronacrisis veroorzaakt in achterstandswijken een exponentiële groei van problemen als onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en ondermijnende criminaliteit. De tweedeling in de maatschappij en de kansenongelijkheid nemen toe.

 1. Kent het college dit manifest? Onderschrijft het college de conclusies van het manifest? Ziet het college deze ontwikkelingen in Alkmaar (graag specificeren), zo ja, waarom heeft het college dit manifest niet medeondertekend? En gaat het college met een actieprogramma’s komen om de gesignaleerde problemen op te lossen?

Art. 42-vragen BAS: Zijn er hoogbouwpanden met brandbare gevels in Alkmaar?

Art 42-vragen BAS                                   juni 2020

Zijn er hoogbouwpanden met brandbare gevels in Alkmaar?

In Nederland is op grote schaal gevelbeplating toegepast. Dat is vooral gebeurd bij oudere flats die later zijn geïsoleerd vanwege energiebesparing en afgetimmerd met gevelplaten. Dit is vanuit het oogpunt van brandveiligheid een heel gevaarlijke situatie. (Volkskrant 17 juni 2020).

Minister Ollongren heeft eind 2018 alle gemeenten een brief gestuurd met daarin de vraag om een lijst op te stellen van alle hoogbouw panden met mogelijk brandbare bekleding.

Alkmaar heeft dit volgens de Volkskrant niet gedaan.

 1. Zijn er in de gemeente Alkmaar hoogbouwpanden met mogelijk brandbare bekleding?
 2. Kunt u aangeven welke panden dat zijn?
 3. Waarom heeft onze gemeente nog niet gereageerd op de brief van de minister om een lijst op te sturen met hoogbouwpanden met mogelijk brandbare bekleding?
 4. Is de Alkmaarse brandweer om advies gevraagd nadat de gemeente Alkmaar de brief van de minister heeft ontvangen? Zo ja, wat was dat advies, zo nee, waarom is geen advies gevraagd?
 5. Kunt u aangeven welke afdeling in de gemeente met dit onderwerp bezig zou moeten zijn?
 6. Gaat u alsnog een inventarisatie opstellen met hoogbouwpanden met mogelijk brandbare gevels en deze naar de minister sturen. Zo nee, waarom niet, zo ja, wanneer?

 

Red ook de Hekelstraat en het Fnidsen.

De coronacrisis heeft veel gevolgen. Eén daarvan is dat de vitaliteit van de Alkmaarse ‘Oude Stad’ wordt aangetast. Winkeliers hebben steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden. Deze crisis gaat niet voorbij aan de Hekelstraat, het Fnidsen en omgeving in het mooie oostelijke stadsdeel. De daar gevestigde ondernemers willen dat de politiek actie onderneemt. Zij willen dat de Hekelstraat en het Fnidsen beter zichtbaar worden voor het winkelend publiek door het oprichten van grote bogen bij de 2 entree’s van de Oude Stad.

BAS steunt deze actie van harte.

BAS: Problemen met de Alkmaarse politie?

Afgelopen weekend was het weer goed raak in regionale horeca. De politie liet op Twitter weten dat het zaterdagnacht erg onrustig was. Daarbij komt ook het nieuws dat het HIT (Horeca Interventie Team = politie, stadstoezicht) binnenkort gehalveerd gaat worden. De voornaamste reden hiervoor is dat de politie in Alkmaar en de regio te kampen heeft onderbezetting en grote werkdruk.

BAS: “Sowieso baart de onderbezetting bij de politie in Alkmaar ons grote zorgen. Er komen steeds meer signalen, landelijk, regionaal en in onze gemeente dat het niet goed gaat met de politie. Het blijkt dat er veel capabele politiemensen uitstromen terwijl de werkdruk niet minder wordt; sterker de werkdruk neem stevig toe.”

De voorgenomen vermindering van de menskracht van het HIT team kan wat BAS betreft problemen opleveren. Nu al heeft de politie de handen vol aan agressieve raddraaiers in Bergen, Castricum en Alkmaar. Keer op keer lezen we in de krant dat vooral in de zeer late uurtjes de zaken behoorlijk uit de hand kunnen lopen. Als dan wordt aangekondigd dat het HIT-team, dat speciaal is samengesteld om de orde te bewaren tijdens de nachtelijke uurtjes, wordt verkleind dan gaat er iets niet goed.

“BAS heeft daarom vragen gesteld aan het college van Alkmaar. Wij maken ons grote zorgen over de situatie bij de politie. Er is sprake van onderbezetting en te grote werkdruk. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Wij vragen ons af of de keuze voor een verkleining van het HIT-team een verstandige is. Is de situatie in de Alkmaarse binnenstad dan nog wel veilig in de nachten tijdens het weekeinde?” aldus BAS.

Daarnaast dreigen de nationale politievakbonden met acties. Wat hen betreft is de maat vol en moet de regering actie ondernemen. BAS vraagt zich af of die acties zich ook voor kunnen doen in Alkmaar bijvoorbeeld tijdens de wedstrijden van AZ.

BAS: “We hebben nog steeds geen groen licht voor de wedstrijd AZ-Ajax aankomende weekeinde. De veiligheid in en om het stadion wordt nog steeds besproken. Je moet er toch niet aan denken dat de politie dan ook nog eens actie gaat voeren voor betere arbeidsvoorwaarden. Dan worden de zaken in Alkmaar wel heel penibel.”

Dierentehuis Alkmaar wordt helaas gesloten!

BAS heeft de laatste jaren vaker vragen gesteld over de dierenopvang in Alkmaar. De opvang aan de Bergerweg is sterk verouderd en nodig aan vervanging toe. BAS kreeg als antwoord dat men in overleg was.

Dierenbescherming Nederland heeft nu besloten om de dierenopvang versneld te sluiten per maart 2020. De dierenopvang voor Alkmaar en omgeving gaat vanaf dat moment geregeld worden vanuit Purmerend.

BAS is onaangenaam verrast door dit nieuws en voor ons is onduidelijk hoe dit zo heeft kunnen gebeuren. Een honderdduizend plus gemeente die niet beschikt over een moderne en goed geoutilleerde dierenopvang, dat is eigenlijk een aanfluiting.

BAS: Kanaaloevers bebouwen: top of flop?

Kortgeleden presenteerde het Alkmaarse college trots de plannen voor een massale bebouwing van de oevers van het Noordhollands Kanaal.

BAS (Belangen Alkmaarse Samenleving) heeft tegen de plannen gestemd. In dit artikel willen wij graag uitleggen waarom wij tegen zijn.

In de jaren zeventig en tachtig kreeg Alkmaar van het Rijk de opdracht om te fungeren als overloopgemeente voor Amsterdam. Die stad barstte uit zijn voegen en de Amsterdammers moesten een huis met een tuintje krijgen in steden als Alkmaar, Almere, Purmerend, enz. In Alkmaar verrees Alkmaar Noord: een mooie, ruime opgezette en aantrekkelijke uitbreiding van de stad Alkmaar naar het noorden toe.

Nu ontbreekt die opdracht van de rijksoverheid. Alkmaar hoeft niet te bouwen voor een overschot in andere steden. We mogen het wel maar er is geen noodzaak. Toch komt het huidige college met gigantische woningbouwplannen. BAS denkt dat die plannen eerder getuigen van een enorme ambitie van het college dan van een noodzakelijk iets. Tot voor kort waren de prognoses van de provincie heel realistisch: 23.000 woningen erbij voor de hele Kop van Noord-Holland. Nu wil Alkmaar twee derde van dat aantal woningen gaan bouwen in de eigen gemeente en wij vinden dat veel te veel van het goede.

Want het grootste deel van dat aantal woningen moet langs het kanaal komen in de vorm van hoogbouw; dus flats met 10 tot 15 etages. Als je de plannen bekijkt dan zie je dat grote delen van het kanaal worden volgebouwd, van de top van Oud-Overdie tot de Koedijker vlotbrug.

Alkmaar is nu een prachtige open stad met veel lucht, licht en ruimte en het kanaal biedt ook nog eens mooi openwater. Als de plannen doorgaan, zal die open ruimte en al dat licht en lucht verdwijnen en zullen de oevers redelijk worden dichtgemetseld. Nu al zie je daarvan de eerste contouren. Langzaam maar zeker ontstaat er tussen het historische centrum en Overstad een muur: van de creatie van Bonnema, het stadskantoor, naar de Noorder Arcade, Docklands en de Friese Poort. Er zijn vanuit het centrum weinig tot geen zichtlijnen meer naar Overstad en dat ervaren wij als een verlies. Als nu een groot deel van de Kanaaloevers wordt volgebouwd, dan loop je het risico dat het kanaal als scheiding gaat functioneren in plaats van verbinding en dat vindt BAS een onwenselijke ontwikkeling in Alkmaar.

Bovendien krijg je een enorme verstening van de kanaaloevers en dat ook dat zien we liever anders.

Het huidige college zet in op 15.000 woningen erbij deels omdat men als overloop van Amsterdam wil functioneren. Wij zien daarvan de noodzaak niet. Waarom moet Alkmaar verder verstenen met flats van 10 tot 15 hoog aan de Kanaaloevers terwijl Amsterdam heeft aangegeven zelf in zijn woningbehoefte te kunnen voorzien. Natuurlijk moeten wij hier in Alkmaar gaan bouwen maar we hoeven dat niet te doen voor de Metropool Regio Amsterdam.

BAS heeft andere prioriteiten. Wij zien veel meer waarde in het creëren van werk, dus van arbeidsplaatsen voor de Alkmaarse bevolking. Als er meer werkgevers onze kant opkomen dan sla je twee vliegen in 1 klap. De file richting de Randstad en terug wordt minder en de milieuvervuiling zal sterk afnemen. Dus wat ons betreft moet er veel meer worden ingezet op werk. BAS zegt dus niet bouwen, bouwen, bouwen maar wel werk, werk en nog eens werk.

Voor BAS is bereikbaarheid sowieso een belangrijk punt. Twee zaken zijn hierbij belangrijk. Kun je in de stad nog een beetje uit de voeten met je auto en kan je nog op een fatsoenlijke manier richting de Randstand. Binnenstedelijk zijn de problemen bekend: Geestersingel, Kenemersingel, Vondelstraat en Bierkade zijn beruchte plekken geworden en staan vaak op slot. Als de plannen van het huidige college worden uitgevoerd dan zal de druk op de binnenstedelijke infrastructuur navenant toenemen en ook dat is een ongewenste ontwikkeling. Want er zijn bijna geen maatregelen meer te bedenken om de doorstroming in Alkmaar te verbeteren zonder dat daar veel Alkmaarders last van gaan krijgen. Dus als de plannen doorgaan en er 10 tot 15.000 woningen bijkomen (praktisch betekent dat minstens 20.000 auto’s erbij) dan zal de Alkmaarse binnenstad voor het autoverkeer een wanhoop worden en dat wil BAS absoluut voorkomen. Doorstroming is cruciaal voor de automobilist en het milieu.

Maar de bereikbaarheid van Alkmaar komt ook verder onder druk te staan omdat de oostelijke en westelijke ring zullen dichtslibben. Want ook de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben ambitieuze bouwplannen. Ook daar worden steeds meer woningen gebouwd en een groot deel van dat toekomstige verkeer komt samen op de oostelijke en westelijke ringweg van Alkmaar. En nu komt de aap uit de mouw want in de plannen van het college wordt wel gesproken over de bereikbaarheid, maar die woorden gaan niet gepaard met harde euro’s. Consequentie: er niet genoeg geld voor de verkeersinfrastructuur waardoor Alkmaar voor de automobilist een puinhoop wordt.

Sterker er was de laatste jaren 60 miljoen voor de westelijke randweg bestemd maar die is voor een groot deel opgegaan aan andere projecten.

En dan toch nog maar even de A9 noemen want dat is natuurlijk helemaal de achilleshiel van het geheel. Hier komt

namelijk al het verkeer samen en ook voor de deze weg is geen euro gepland. Er zijn geen concrete ideeën om de capaciteit van deze snelweg te vergroten en er is al helemaal geen geld voor. Met andere woorden neem in de komende winters maar een dekentje mee in de auto want dat wordt weer gezellig aanschuiven in de bijna dagelijkse file. En er is geen enkel vooruitzicht op een snelle verbetering.

Het openbaar vervoer dan? Kortgeleden heeft de NS besloten om het spoorboekloos rijden weer verder naar achteren te verschuiven. De problemen blijken groter dan gedacht. De Kennemerlijn is al uitgekleed en de Zaanlijn kent nog heel veel problemen dus of het OV nu een alternatief biedt? BAS heeft daar een hard hoofd in.

En dan komt er nog een heel belangrijk punt met betrekking tot de nieuwbouwplannen en dat is de huidige samenstelling van het Alkmaarse college. Zoals veel mensen weten bestaat het college uit zeer uiteenlopende partijen, van behoorlijk links tot fors rechts. Allemaal fatsoenlijke partijen, daar niet van, maar ze hebben zeer uitlopende belangen en dat zie je 1 op 1 terug in hun wensen bij de huidige nieuwbouwplannen.

De ene partij zegt, er moet parkeerruimte komen voor minstens 20.000 auto’s, terwijl de andere partij zegt, de binnenstad moet autoluw worden en de Alkmaarders moeten veel meer gaan fietsen. Dat is in tegenspraal met elkaar. Dan is er ook nog een partij die zegt, minstens 30% van de nieuwbouw moet worden uitgevoerd in de categorie sociaal. Dat klinkt aardig maar is absoluut niet te realiseren. De prijzen van nieuwbouwwoningen rijzen de pan uit en liggen nu al 30% hoger dan in vorige jaren. Dan is de wens van 30% sociaal natuurlijk nooit te realiseren want eenvoudigweg onbetaalbaar.

Met deze voorbeelden willen wij aangeven dat de wensen van de verschillende politieke partijen extreem ver uit elkaar liggen.

Alleen daarom al zullen de plannen plannen blijven en nooit op die manier gerealiseerd kunnen worden.

En dan is er nog die vermaledijde hoogbouw. Heel veel mensen geven aan dat een huis met een tuintje hun grote voorkeur heeft. Dat is niet nieuw dat is al heel lang zo en iedereen weet dat. Toch wordt in de nieuwe plannen om wat voor reden dan ook bijna alleen maar uitgegaan van hoogbouw. BAS vindt dat te beperkt. Wij willen dat er ook stevig wordt ingezet op laagbouw.

Wie kritiek levert, moet ook met alternatieven komen. BAS doet dat dan ook.

Schrap eerst en meteen die 7.500 woningen die als overloop voor Amsterdam moeten dienen. De noodzaak daarvan is niet bewezen. Amsterdam kan voor zichzelf zorgen en heeft ons niet nodig.

Ga vervolgens eens goed inventariseren wat nu de daadwerkelijke behoefte is van Alkmaar en de regio. In aantallen nieuwe woningen en in voorkeuren (hoog- of laagbouw, seniorenwoningen, jongerenwoningen, enz.). BAS denkt dat een mix tussen hoog- en laagbouw gewenst en realistisch is. Ook denken wij dat met ongeveer 5.000 nieuwbouwwoningen de komende jaren een groot deel van de bestaande regionale woningnood geledigd kan worden.

Bouw de kanaaloevers niet vol. Wij vinden dat ten koste gaan van de openheid en schoonheid van Alkmaar.

Zorg eerst voor een betere bereikbaarheid. Investeer eerst in wegen en OV en ga dan bouwen. Met andere woorden: span het paard niet opnieuw achter de wagen.

Kijk goed wat je wil met de bereikbaarheid van het centrum. Er gaan bijvoorbeeld steeds meer stemmen op om ook de Laat grotendeels autovrij te maken.

En concentreer je op de doorstroming van de binnen- en buitenstedelijke ringen.

 

Art. 42-vragen BAS inzake leef- en leerklimaat van de Lispeltuut in de Vroonermeer

Art. 42-vragen                                                        23-10-2019

“Leef- en leerklimaat in het hoofdgebouw en dependance van de Lispeltuut in de Vroonermeer”

Geacht college,

De Alkmaarse kinderen zijn de toekomst van de Alkmaarse maatschappij. Alleen daarom al verdienen onze kinderen een optimaal klimaat om in op te groeien. Onderdeel van dat optimale klimaat is een gezond leef- en leerklimaat op de scholen waar de (jonge) jeugd een groot deel van hun tijd doorbrengt.

Nu heeft BAS over de basisschool de Lispeltuut in de Vroonermeer van verschillende ouders minder goed nieuws gekregen. Deze ouders hebben vragen gesteld aan het college over het leer- en leefklimaat in het hoofdgebouw en de dependance van de school. Uit de antwoorden blijkt dat daar het 1 en ander aan schort. Een feit dat nota bene wordt bevestigd door schoolleiding en ambtenaren.

Deze laatsten suggereren in de correspondentie ook dat men het somtijds ronduit slechte leef- en leerklimaat maar voor lief moet nemen en even moet doorbijten tot de oplevering van het nieuwe schoolgebouw. Het is echter de inschatting van BAS dat de kinderen pas in de jaargang 2022-2023 gebruik kunnen gaan maken van het nieuwe pand. Dat is veel te lang om ‘even door te bijten’. Daarom stelt BAS in het kader van art. 42 RvO van de raad van de gemeente Alkmaar de volgende vragen aan het college. Het college dat per slot verantwoordelijkheid draagt voor de onderwijshuisvesting in Alkmaar.

Wettelijk is er voorgeschreven dat er een minimaal aantal vierkante meters beschikbaar moet zijn per kind, gebaseerd op het BRIN-nummer.

1. Is het gebruikelijk dat de Verordening Voorzieningen Huisvesting wordt gebruikt voor het vaststellen van de benodigde ruimte per leerling in het basisonderwijs?

2. Wordt de berekening conform de verordening ingezet voor de ruimteberekening voor alle scholen binnen de gemeente Alkmaar? Zo niet, waarom niet en welke scholen niet?

Over deze verordening zijn nogal wat vragen en onduidelijkheden, https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170125_ledenbrief_wijziging-model-verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs.pdf en er zijn enkele wijzingen doorgevoerd.

3. BAS ontvangt graag een onderbouwing en berekening op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting voor de RK basisschool de Lispeltuut.

4. Voldoet de berekening uit de verordening aan de landelijke eisen?

5. Hoeveel m2 per kind is er nu binnen de Lispeltuut beschikbaar?

6. Welke ruimtes vallen er in de berekening, binnen het BRIN nummer? Graag een detailleerde omschrijving of een plattegrond met daarop aangegeven de bedoelde ruimtes.

7. Hoe gaat de wethouder om met de groei van het aantal leerlingen in deze panden?

Conform het rapport https://allecijfers.nl/basisschool/de-lispeltuut-alkmaar/ betreffende de Lispeltuut staan er voor 2018-2019 310 leerlingen ingeschreven. Gezien de bouwwerkzaamheden zullen er eerder meer dan minder leerlingen bij komen.  Gemiddeld is het aantal leerlingen voor alle 7229 basisscholen in Nederland in schooljaar 2018-2019: 222 leerlingen. Voor de 10 scholen in de buurt van de Lispeltuut is dit gemiddeld 263 leerlingen.

De Lispeltuut met 310 leerlingen is volgens BAS een grote basisschool waar alle voorzieningen voor een goed leef-en leerklimaat moeten zijn, net als bij alle andere basisscholen binnen de gemeente Alkmaar.

8. Deelt het college deze mening? En is het college van mening dat voldaan wordt aan de eisen voor een goed leef- en leerklimaat?

9. Hoe meet het college het leerlingenaantal en wat is dat aantal?

BAS heeft signalen opgevangen dat de ouders van leerlingen uit de wijk Vroonermeer Zuid kiezen voor een andere basisschool dan de Lispeltuut en uitwijken naar een andere scholen.

10. Heeft het college deze signalen ook opgevangen?

11. Zo ja wat is hierover uw mening, is dit een wenselijke ontwikkeling?

Graag zou BAS willen weten of alle ruimtes die onder het BRIN-nummer worden gebruikt voldoen aan bepaalde voorgeschreven eisen.

12. Voldoen de panden, inclusief de dependance met de aantallen leerlingen ook aan de brand- en veiligheidseisen bij calamiteiten?

13. Wanneer is de laatste controle hierop uitgevoerd?

14. Wat waren de constateringen tijdens deze controle?

15. Kan BAS deze rapportage ontvangen?

Vragen omtrent de toetsing van de Arbowetgeving in het schoolgebouw. In de arbowetgeving zijn expliciete minimale eisen opgenomen aangaande de faciliteiten.

Onze aandacht gaat uit naar de eisen omtrent: 1. Gangen en trappen 2. Nooduitgangen en vluchtmogelijkheden 3. Binnenklimaat, binnen luchtkwaliteit 4. Temperatuur: thermisch comfort 5. Licht: visueel comfort 6. Geluid: akoestisch comfort

16. Van punt 3 t/m 6 verneemt BAS graag in welke klasse A, B of C de gebouwen zich bevinden.  (De klassen waaraan BAS refereert zijn opgenomen in het ‘Programma van Eisen Frisse School’ uitgegeven door de rijksoverheid.)

17. Voldoet het hoofdgebouw en de dependance van de  Lispeltuut hiermee aan het programma van eisen Frisse School?

18. Wordt voldaan aan alle ARBO-eisen en zo niet, aan welke punten niet?

Met de komst van het Bouwbesluit 2012 is bezettingsgraadklasse vervangen door een personenbenadering. Hierbij wordt er voor o.a. het aspect ventilatie, gekeken naar het daadwerkelijke aantal kinderen en docenten in een klaslokaal. In beginsel zal er onder Bouwbesluit 2012 voor een nieuw te bouwen school niet structureel meer of minder geventileerd hoeven te worden dan onder Bouwbesluit 2003. Echter voor tijdelijke scholen is er wel een verzwaring doorgevoerd. Waar in Bouwbesluit 2003 voor een tijdelijke school werd verwezen naar de eisen voor bestaande bouw ten aanzien van ventilatie, worden in Bouwbesluit 2012 de eisen voor nieuwbouw gehanteerd.

BAS weet dat de school luchtmeters (CO2-meters) heeft laten plaatsen in de noodgebouwen. De maatregelen die het onderwijzend personeel kan nemen zijn echter beperkt.

(Een slechte kwaliteit van het binnenmilieu leidt tot gezondheidsklachten. In 70-80% van de klaslokalen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de CO2-concentratie te hoog (> 1200 ppm). Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en dus een slechte luchtkwaliteit. Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, oververhitting in de zomer en problemen met daglicht en verlichting. Een gezond binnenmilieu op scholen zorgt voor:

– Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel

– Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel

– Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel.)

Bron: rijksdienst voor ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/frisse-scholen/gezond-binnenmilieu-op-scholen

19. Kunt u een omschrijving geven van de luchtkwaliteit en klimaatbeheersing in het noodgebouw?

20. Hoe lang staat het noodgebouw nu?

21. Is het toegestaan om een noodgebouw zo lang te gebruiken?

22. Voldoet het noodgebouw aan het bouwbesluit van 2012? Kunt u dat uitleggen?

23. Welke handelingen kan een leerkracht uitvoeren voor een fatsoenlijke klimaatbeheersing?

24. De tempraturen binnen stijgen in de zomer tot erg hoge waarden (boven de 25 graden). Is die hoge waarde acceptabel?

25. Hoe zorgt het college ervoor dat een goed leef- en leerklimaat in het noodpand (dependance) gewaarborgd is? Wordt de installatie van airco’s overwogen?

26. Zijn er wettelijke eisen waaraan nu niet wordt voldaan? En is dat acceptabel?

De opleverdatum is door de gemeente gesteld op eind 2021. Dat vindt BAS krap, zeker gezien het uitgebreide traject dat nog doorlopen moet worden (bouwvergunning, aanbesteding aannemer en risico’s bij de bouw). Als illustratie van bovenstaande: bij de start van de Vroonermeer Noord werd de kopers 2019 als indicatie meegegeven).

27. Hanteert u nog steeds de huidige planning (eind 2021) en ziet u dat als realistisch? M.a.w. kunt u eind 2021 garanderen?

28. Voorziet het college nog problemen tijdens bij de voorbereiding en realisatie van het nieuwe schoolgebouw. Denkt u hierbij aan bouwvergunning, aanbesteding aannemer en risico’s bij de bouw?

29. Indien de deadline niet gehaald wordt, ervan uitgaande dat de eerste fase net gestart is en er nog een heel traject volgt, wat zijn dan de consequenties voor het noodgebouw?

In de nieuwsbrief van de Lispeltuut is aangeven dat er op korte termijn (januari 2020), op de locatie van het noodgebouw extra capaciteit gecreëerd wordt. BAS heeft hier de volgende vragen over:

30. Hoeveel extra lokalen komen erbij?

31. Worden deze extra noodlokalen voorzien van de juiste klimaatbeheersing? Bijvoorbeeld airco’s.

32. Wat wordt de verdeling tussen basisschool en kinderopvang?

BAS heeft begrepen dat meerdere omwonenden het oneens zijn met de locatie voor de nieuwe school. Dit vanwege verkeersveiligheid, geluidsoverlast en verkeersdrukte. De verwachting is dat er bezwaren komen.

33. Deelt het college deze zorgen met betrekking tot het vele verkeer en de geluidsoverlast?

34. Staat de exacte locatie al vast?

BAS is uiteraard ook geïnteresseerd in de overige lagere scholen in Alkmaar.

35. Zijn er bij het college problemen bekend met (te) hoge temperaturen en te weinig ventilatiemogelijkheden in de verschillende klaslokalen in de zomer? Zo ja, wilt u aangeven op welke scholen? En de eventueel te nemen maatregelen?

36. Als u niet op de hoogte bent van te hoge temperaturen in de klaslokalen op de scholen bent u dan bereid om te onderzoeken of die problemen wel bestaan. Dit uiteraard vanwege de ook in Alkmaar steeds hogere luchttemperaturen?

 

Art. 42-vragen BAS inzake overlast Johan Cruijff Court in de Daalmeer

Geachte college,

BAS heeft naar aanleiding van de overlast die voortkomt uit het gebruik van het Johan Cruijff Court in de Daalmeer in de zomermaanden enkele artikel 42-vragen voor het college.

1. Bent u op de hoogte van de problemen die er zijn bij dit speelterrein (afvalproblematiek, overlast, vernielingen, e.d.)?

2. Zijn er vanuit de buurt meldingen gedaan bij de wijkagent en of de gemeente over overlast? Zo ja, hoeveel meldingen zijn dat en wat is de inhoud van de klachten?

3. Is het mogelijk om de overlast aan te pakken door het vaker laten surveilleren van de wijkagent/politie?

4. Kan de wijkregisseur een rol spelen in de aanpak van deze problematiek in de Daalmeer? En welke rol zou dat dan moeten zijn?

5. Is het zinvol om meer vuilnisbakken te plaatsen bij intensief gebruik van het speelplein? Of acht u dat niet nodig? Op het Bolwerk werkt dat namelijk fantastisch.

6. Heeft u eventueel andere ideeën om de situatie op het Johan Cruijff Court te verbeteren zodat de overlast voor de buurt tot het minimum wordt beperkt en het speelplein schoon en veilig blijft?