Categoriearchief: Nieuws

Het gaat niet goed met de vaccinatiegraad van de Alkmaarse kinderen!

BAS heeft de afgelopen tijd onderzocht hoe het is gesteld met de vaccinatiegraad van de Alkmaarse kinderen. Een onderwerp dat terecht steeds meer in de belangstelling staat. Wij hebben aan de ambtenaren vragen gesteld over percentages ten opzichte van het totaal en het blijkt dat er ook in Alkmaar een dalende vaccinatiegraad is. Dat wil zeggen dat steeds minder kinderen worden ingeënt tegen besmettelijke ziekten. Dat vindt BAS een zorgelijke en zeer ongewenste ontwikkeling. Het waarom daarvan is duidelijk. Niet ingeënte kinderen kunnen kinderen tot 1 jaar (die nog niet ingeënt kunnen worden) besmetten met alle nare gevolgen van dien.
BAS wil daarom van de wethouder weten of die de noodzaak ziet om actie te ondernemen. Wij denken daarbij aan actievere voorlichting op scholen en bij de centra voor Jeugd en Gezin. Als ouders goed weten wat de gevolgen kunnen zijn van niet inenten dan zullen zij hun kinderen misschien wel laten inenten. Er is dus een dalende vaccinatiegraad en daar moet het college van BAS scherper op gaan acteren. Anno 2019 mogen besmettelijke ziekten niet opnieuw de kop insteken.

Alkmaar, alweer een overloopgemeente?

Het Alkmaarse college wil dat er de komende jaren 20.000 woningen bij worden gebouwd. Ook om, net als vroeger, als overloopgemeente voor Amsterdam te dienen. BAS vindt dat een achterhaald en onwerkelijk idee. Nu al staan vele Alkmaarders bijna dagelijks vast op de A9. Ook de situatie op het spoor laat veel te wensen over. Bovendien heeft de Alkmaarse regio zelf al een schreeuwende behoefte aan woningen. Allemaal factoren waardoor BAS zegt: ‘Los eerst de bestaande, grote  Alkmaarse en regionale problemen op voordat we weer als overloopgemeente gaan functioneren.’

Wat is daarvoor nodig:

A. Een betere en veiligere doorstroming van het autoverkeer. Te vaak staan de Alkmaarders op weg naar hun werk en terug naar huis in de file.
B. Realiseer meer en snellere verbindingen per trein richting Amsterdam en Haarlem/Den Haag. Realiseer bovendien een forse uitbreiding van de capaciteit.
C. Ga werken aan werk. In plaats van veel mensen hierheen te halen om te wonen, vindt BAS het veel nuttiger dat er in Alkmaar en de regio banen bijkomen. Werkgelegenheid hier, betekent minder forensen, minder druk op de overbelaste verkeersinfrastructuur en minder druk op de woningmarkt.
D. Bouw voldoende woningen in Alkmaar en de regio. BAS kiest daarbij voor een verstandige mix tussen de bestaande grote behoefte in Alkmaar en de regio en verder weg. Leg daarbij niet de nadruk op Alkmaar als overloopgemeente van Amsterdam.

Samengevat: zorg dat de ringweg, A9 en het spoor voldoende capaciteit hebben, kies voor een stevig woningbouwprogramma en, prioriteit, zorg dat er werkgelegenheid naar Alkmaar komt. Dat vindt BAS verstandige keuzes voor een bereikbaar, duurzaam en toekomstbestendig Alkmaar.

Grote onduidelijkheid over toekomst van het dierenasiel!

BAS heeft kortgeleden antwoord gekregen op onze vragen over het Alkmaarse dierenasiel. Wij hebben die vragen gesteld omdat dierenwelzijn ons aan het hart gaat. En bij dierenwelzijn hoort een modern dierenasiel. En dat moderne dierenasiel heeft Alkmaar niet. Het bestaande asiel, dat jarenlang fantastisch dienst heeft gedaan, is aan het einde van zijn lange levensduur en absoluut aan vervanging toe.
Onder andere hierover heeft BAS een vraag gesteld. Het antwoord van het college is nietszeggend: “We zijn het aan het onderzoeken.”
Maar er wordt al zolang onderzoek gedaan. Vijf jaar geleden zei het toenmalige college al dat er overleg werd gevoerd met de Dierenbescherming Nederland over een eventueel nieuw onderkomen en sindsdien is er dus niets gebeurd.
Ook over de samenwerking met andere gemeenten in het kader van de opvang van dieren wordt vaag gedaan. Een samenwerking die natuurlijk noodzakelijk is zodat de financiële lasten netjes verdeeld kunnen worden.
Inmiddels heeft ook in deze wereld de marktwerking zijn intrede gedaan. Dierenbescherming Nederland is niet automatisch meer de partij die de opvang van dieren verzorgd. Ook andere partijen kunnen inschrijven voor dit werk. Daarom ook is de Dierenbescherming terughoudend voor wat betreft het stuk grond dat zij bezitten aan de weg naar Den Helder in de gemeente Bergen. Hier was namelijk een nieuw onderkomen gepland voor de dierenopvang. Nu men niet zeker is of die opvang aan de Dierenbescherming wordt gegund, blijft het stuk land onbebouwd.
En de nood is hoog. Het dierenasiel aan de Bergerweg is tot op de draad versleten. Het voldoet bijvoorbeeld niet meer aan de nieuwste eisen op het gebied van opvang van potentieel agressieve dieren. Er moet dus iets gebeuren maar het college van Alkmaar geeft niet thuis. Men onderzoekt en denkt na maar handelt niet en dat is niet in het belang van onze huisdieren en niet in het belang van wilde dieren die opvang behoeven. BAS roept het college van Alkmaar op om snel actie te ondernemen zodat ook de (huis-)dieren in nood goed en verantwoord kunnen worden opgevangen.

 

Waar blijft het nieuwe dierenasiel Alkmaar?

De fractie van BAS spreekt zijn verontrusting uit over het uitblijven van plannen voor de bouw van een nieuw dierenopvangcentrum in de regio Alkmaar. In augustus 2017 heeft BAS hierover vragen gesteld aan het college van Alkmaar.  Uit de beantwoording bleek dat de Dierenbescherming met meerdere partijen in overleg was voor de realisatie van een zo breed mogelijk gedragen opvang van dieren op de door hen aangekochte grond in de regio Alkmaar. Sindsdien is het stil. Een nieuwe ontwikkeling is dat ook bij de dierenopvang sprake is van aanbesteding. Daardoor is Dierenbescherming Nederland niet meer automatisch de partij die de opvang van dieren verzorgt. In andere gemeenten is de opvang van dieren inderdaad inmiddels bij andere partijen belegd. Deze situatie schept onduidelijkheid en BAS wil nu wel eens weten hoe laat het is. De dieren in de regio Alkmaar worden nu opgevangen aan de Bergerweg. De accommodatie daar is echter tot op de draad versleten. Bovendien kan deze opvang bijna niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Zo is er bijvoorbeeld de opvang van honden die agressief gedrag kunnen vertonen en die een aparte ruimte nodig hebben. Wij hopen dat het college met heldere antwoorden komt en dat er snel een nieuwe en moderne opvang van dieren komt.

Persbericht BAS: rotonde Hertog Aalbrechtweg/Schinkelwaard

Kortgeleden (12-2-2019) stond in het NHD/Alkmaarsche Courant een mooi nieuwsbericht. De fractie van BAS heeft de gevaarlijke situatie aangekaart bij de rotonde Aalbrechtweg. Van de automobilisten hoorden wij dat zij hun iedere keer hun nek verdraaiden om te kijken of er fietsers kwamen. De fietsers, op hun beurt, voelden zich daar dan ook totaal niet veilig. BAS heeft over deze situatie vragen gesteld en het college van Alkmaar heeft toegezegd om de situatie aan te pakken. Ook onze suggestie om de fietsoversteek verder van de rotonde af (in oostelijke richting) te verplaatsen wordt onderzocht.

Art. 42-vragen BAS inzake Victoriebrug

Art. 42-vragen BAS dd 26-1-2019

Geacht college,

Het navolgende wil BAS met u delen.

Eerste serie art. 42-vragen BAS 20-11-2018

https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/7051324/1/BAS%20-%20Victoriebrug

Tweede serie art. 42-vragen BAS 12-12-2018

https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/7152102/1/BAS%20-%20Victoriebrug%202

Deze art. 42-vragen van BAS zijn niet beantwoord.

De termijn voor de beantwoording is ruim verstreken.

Dat wil zeggen dat de vragen allang beantwoord hadden moeten zijn.

De beantwoording van de eerste serie vragen laat nu al 67 dagen op zich wachten.

De beantwoording van de tweede serie vragen laat nu al 45 dagen op zich wachten.

Nu blijkt uit een artikel van het Noordhollands Dagblad, Alkmaarsche Courant van 26-01-2019, dat het rampzalig fout is gegaan bij de aanleg en bouw van de Victoriebrug.

BAS concludeert uit het artikel in de krant dat de technische kennis langere tijd bekend moest zijn bij het college van Alkmaar. Naar aanleiding van bovenstaande heeft BAS een derde serie vragen aan het college van Alkmaar.

  1. Kunt u aangeven waarom de vragen van BAS, of een deel daarvan, niet eerder een antwoord hebben gekregen? (Het college van Alkmaar heeft per slot van rekening ook vraag 1 van de eerste serie vragen van BAS van 20-11-2018 allang beantwoord).
  2. Waarom zijn de blijkbaar uiterst kritische rapporten van Fugro en Crux vertrouwelijk? Wij werden op de rapporten geattendeerd omdat die in het raadsvoorstel Victoriebrug staan vermeld.
  3. Is er acuut gevaar voor passanten (wandelaars, fietsers, autoverkeer) bij het passeren (van de aanlandingspunten) van de Victoriebrug?
  4. Moeten er gezien de weersomstandigheden (stevige vorst, neerslag, e.d.) betere beveiligingsmaatregelen genomen worden?
  5. Kunnen de trillingen van het passerend treinverkeer of de trillingen van passerend zwaar vrachtverkeer de situatie verergeren?
  6. Kan het college van Alkmaar commentaar geven op de gang van zaken over de informatievoorziening aan de politiek en aan de burgers van Alkmaar tot nog toe?
  7. Is het college het met BAS eens dat de behandeling van het voorstel over de Victoriebrug in de commissie van 29-1-2019 moet worden opgeschort totdat definitief alle informatie boven water is over de Victoriebrug?

 

Persbericht: Victoriefonds Alkmaar: Het moet en het kan anders!

Het Victoriefonds is een stichting die Alkmaarse verenigingen een helpende (financiële) hand kan bieden. Organisaties die een maatschappelijk doel hebben, kunnen een subsidie aanvragen uit dat fonds. Het bestuur van de stichting Victoriefonds beslist over de aanvragen. Het vermogen van het Victoriefonds is ongeveer 5 miljoen euro. Het is een deel van het geld dat de gemeente Alkmaar ontving na verkoop van het kabelnetwerk (CAI-gelden) en dat ter beschikking werd gesteld aan het fonds.

Naar aanleiding van een Open Brief van de bewonersvereniging Hart van Alkmaar en enkele andere bewonersverenigingen heeft BAS een aantal vragen gesteld aan het Alkmaarse college over dit Victoriefonds.

Uit de open brief blijkt dat over het wel of niet subsidiëren van projecten niet gecorrespondeerd wordt. Verenigingen die om steun vragen weten dus niet of nauwelijks de reden waarom een project wel of geen financiële ondersteuning krijgt.

“Ongetwijfeld werkt het Victoriefonds uitermate consciëntieus. Toch is de ondoorzichtige procedure om tot besluiten te komen in deze tijd niet langer gewenst”, aldus BAS.

Bovendien heeft de voorzitter van de stichting, de heer Gerjon Rooker, de volgende uitspraak gedaan in de Alkmaarse Courant van 21/1: ‘Je moet een bestuur hebben dat midden in de samenleving staat. Wil je een slapend bestuur hebben dat bestaat uit alleen maar gepensioneerden die niet weten wat er speelt’.

BAS: “Deze uitspraak van de voorzitter van de stichting is uiterst discutabel, en net als de onduidelijke procedures, niet meer van deze tijd. Daarom vragen wij aan het college of die wat ziet in het benoemen van een Raad van Toezicht. BAS vindt namelijk dat er een moderne toezichthouder moet komen die zorg moet dragen voor meer transparantie, fatsoen en openbaarheid in het functioneren van de stichting Victoriefonds.”

Na de beantwoording van de vragen gaat BAS in overleg met de verschillende bewonersverenigingen om te kijken of verdere maatregelen gewenst zijn.

BAS: “Het betreft geld dat feitelijk van alle Alkmaarders is. Daarom is het belangrijk dat er volledige openheid van zaken komt. Daar is iedereen bij gediend.”

“Victoriefonds, het moet en het kan anders!”

Art. 42-vragen over Stichting Victoriefonds

Aan het college van Alkmaar,

Naar aanleiding van een openbare brief van drie bewonersverenigingen heeft BAS art. 42 vragen over het (functioneren) van de Stichting Victoriefonds Alkmaar.
1. Kunt u kort aangeven wat de Stichting Victoriefonds Alkmaar inhoudt? Samenstelling, bestuur, kapitaal, e.d.?
2. Bent u het met de open brief schrijvers eens dat het besturen van het Victoriefonds een grote verantwoordelijkheid is? Vindt u dat het bestuur dat ook zo oppakt?
3. Kunt u aangeven hoe de besluitvorming over het wel of niet toekennen van geld aan projecten werkt? Kunt u aangeven hoe de communicatie naar de aanvrager(s) in zijn algemeenheid verloopt?
4. Vindt het college dat er sprake is van een transparante manier van besluitvorming? Wilt u uw antwoord toelichten? Of is er juist sprake van een besloten manier van besluitvorming? Deze vraag is vooral van belang omdat de besluitvorming gaat over (feitelijk) publiek geld (de voormalige CAI-gelden).
5. Bent u ermee bekend dat het Victoriefonds haar accountant slechts een samenstellingsverklaring laat afgeven? Zo ja, vindt u zulks gepast ook gezien de oorsprong en de omvang van de financiële middelen van het fonds?
6. Kunt u kort uw mening geven over de volgende onderwerpen:
A. Geen specificatie giften 2016;
B. Beperkte specificatie giften 2017;
C. Geen aansluiting bij projecten op de website;
D. Geen toelichting over hoe de giften voor de Grote Kerk 500 jaar zijn toegekend.
7. De open brief schrijvers zeggen dat het bestuur van het Victoriefonds Alkmaar niet weerspreekt dat uiteindelijk slechts twee mensen uit het bestuur beslissen over veruit de meeste aanvragen. Bent u op de hoogte van deze manier van beslissen? Zo ja, wat vindt u van deze wijze van besluitvorming? Zo nee, kunt u aangeven hoe volgens u de besluitvorming dan verloopt?
8. Wilt u uw mening geven over de volgende suggesties van BAS met betrekking tot het Victoriefonds:
A. draag zorg voor een volledige, actuele en up-to date opgave van de gefinancierde projecten;
B. publiceer een echt accountantsrapport;
C. stel een Raad van Toezicht in (waarvoor iedere Alkmaarder in aanmerking kan komen die affiniteit heeft met de activiteiten van het Victoriefonds);
D. dat iedere bestuurder een voor dit soort fondsen gebruikelijke gedragscode ondertekent, zoals die bijvoorbeeld vereist is om lid te kunnen zijn van een belangenorganisatie;
E. betracht een grotere openheid en creëer meer draagvlak bij de Alkmaarse bevolking.
9. Bent u ermee bekend dat de huidige statuten van het Victoriefonds aangeven dat 3 van de 6 bestuursleden door de gemeente Alkmaar worden benoemd, maar dat op het moment van vervanging de bestuursleden zelf daarover mogen beslissen (coöptatie). Weet u wat de reden is dat voor deze bepaling is gekozen? Acht u dit systeem wenselijk?
10. Bent u ermee bekend dat de huidige statuten een bestuur van 6 personen voorschrijft, maar dat sinds 1 oktober 2018 het bestuur slechts uit 5 personen bestaat, van welke vacature pas onlangs op de website melding is gemaakt. Acht u dit in overeenstemming met goed bestuur, zeker nu de statuten geen regeling kennen omtrent hoe bij de het intreden van een vacature moet worden gehandeld?
11. Bent u ermee bekend dat de huidige statuten in artikel 12 voorschrijven dat 80% van bijna €5 miljoen uiterlijk in 2019 besteed moet worden aan specifieke activiteiten en projecten binnen de gemeente Alkmaar. Zo ja, wat is uw oordeel daarover mede gezien in het licht van de ANBI-status die het Victoriefonds heeft?
12. Bent u ermee bekend hoe het bestuur en specifiek de door de gemeente Alkmaar aangewezen bestuurders aan de hiervoor bedoelde bepaling inhoud denken te geven? Zo ja, wat is uw oordeel daarover?
13. Bent u ermee bekend dat de voorzitter van het Victoriefonds ook betrokken is bij al dan niet commerciële activiteiten in de gemeente Alkmaar. Zo ja, vindt u zulks verenigbaar met zijn bestuursfunctie binnen het Victoriefonds, ook gezien in het licht van het ontbreken van een gedragscode?

 

BAS: Rotonde Hertog Aalbrecht/Schinkelwaard is gevaarlijk

De laatste maanden duiken er steeds opnieuw berichten op over ongelukken op de rotonde Hertog Aalbrechtweg en Schinkelwaard. Ongelukken waarbij meerdere gewonden zijn gevallen.

“Deze rotonde is in september 2017 gerenoveerd waarbij de fietsoversteek in oostelijke richting is verlegd, zodat de automobilisten meer tijd kregen om het langzaam verkeer op te merken. Dit met de bedoeling om het aantal ongelukken terug te brengen”, aldus BAS.

Deze maatregel heeft aanvankelijk geholpen, de laatste 6 maanden echter, zijn er toch weer meerdere ongelukken gebeurd. Ongelukken waarbij de automobilisten iedere keer opmerken dat zij het langzaam verkeer (fiets en scooter) over het hoofd hebben gezien.

BAS heeft over deze gevaarlijke situatie vragen gesteld aan het college. De fractie wil vooral weten hoeveel ongelukken er zijn gebeurd, wanneer die plaatsvonden en wat de precieze oorzaken zijn van de ongevallen. Het is in ieder geval nu al duidelijk dat de recente renovatie niet heeft geleid tot een verbetering van de situatie.

BAS: “Wij denken dat een goede analyse van de oorzaken van de ongelukken aanleiding kan zijn om opnieuw maatregelen te nemen. Een verdere verplaatsing in oostelijke richting van de fietsoversteek lijkt voor de hand te liggen.”