BAS: Focus op vermindering aantal mensen in de bijstand

Alkmaar, 3 november 2015

Betreft art. 42 vragen

Geacht college,

Gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Het uitgangspunt hiervan is dat de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid bij gemeenten ligt. De Participatiewet kent een budgetteringsystematiek. Dit is een financieringssystematiek die zo is ingericht dat het gemeenten moet prikkelen om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering en aan het werk te helpen en te houden.

In dit kader wil Belangen Alkmaarse Samenleving het volgende aan u kwijt:

Jaarlijks geeft de gemeente Alkmaar behoorlijke bedragen uit voor bijstandsuitkeringen. Deze bedragen worden gefinancierd uit de BUIG-gelden. Het beslag op de BUIG-middelen door uitkeringen WWB bedroegen op jaarbasis:

 • 2012: € 23.857.000 door 1.802 uitkeringsgerechtigden in Alkmaar;
 • 2013: € 26.969.000 door 1.983 uitkeringsgerechtigden in Alkmaar;
 • 2014: € 29.545.000 door 2.175 uitkeringsgerechtigden in Alkmaar.

Ten opzichte van 2012 zien we hier een stijging van bijna € 6 miljoen. Uit recente cijfers van het CBS (25-09-2015) blijkt dat er in de eerste drie maanden van 2015 in alle leeftijdscategorieën nog meer mensen in de bijstand zijn gekomen. De toename is volgens het CBS onder andere het gevolg van de invoering van de Participatiewet. Jongeren komen met deze wet minder snel in aanmerking voor een Wajong-uitkering en sommige jonggehandicapten komen daardoor in de bijstand terecht.

Naast een toename van het aantal bijstandsgerechtigden bestaat er nog een probleem: de motivatie van een deel van de uitkeringsgerechtigden om opnieuw aan werk te gaan. Ondanks de oplopende werkloosheid zijn in sommige sectoren nog altijd veel mensen nodig. Koploper volgens het CBS zijn de handel en zorg, de specialistische en zakelijke dienstverlening en de industrie. Volgens het ministerie van SZW denken uitkeringsgerechtigden te vaak te vrijblijvend over de sollicitatieplicht. Ook wordt tijdelijk werk niet voor vol aangezien. Verder komt uit onderzoek naar voren dat gemeenten bijstandsgerechtigden te weinig achter de broek aan zit. Een groot probleem volgens BAS is de motivatie, terwijl er toch volop kansen zijn op werk. En met werk komt er weer perspectief op een beter leven voor deze mensen.

Wat de fractie van BAS betreft zou de gemeente Alkmaar deze doelgroep de hoogste prioriteit moeten geven. Een vermindering met 10% (= circa 200 uitkeringsgerechtigden) geeft al een besparing op de gemeentelijke begroting te zien van ongeveer € 3 miljoen per jaar.

BAS ziet twee mogelijkheden om de aandacht voor deze doelgroep te vergroten:

 1. Enerzijds door een intensivering van de begeleiding van de doelgroep onder andere om hen (nog) meer te motiveren om te solliciteren.
 2. Anderzijds pleiten wij voor een koppeling met het op 21 september jl. door de raad vastgestelde Actieprogramma Economie 2015-2019. Met een faciliterende rol van de gemeente, voorziet dit plan in een aanzienlijke toename van het aantal arbeidsplaatsen tot 2020. Als de gemeente bij zijn lobby- en acquisitiebeleid de doelgroep van uitkeringsgerechtigden expliciet meeneemt, snijdt het mes aan drie kanten: een belangrijke kwetsbare groep krijgt betere kansen op betaald werk, de gemeente bespaart een aanzienlijk bedrag in het BUIG-budget en de economie vaart er wel bij.

In dit kader hebben wij de volgende vragen aan het college:

 1. Wat zijn de uitgaven in Alkmaar voor bijstand over de eerste helft van 2015? En over hoeveel bijstandsgerechtigden gaat dat?
 2. Houdt de gemeente geëxtrapoleerd naar het hele jaar 2015 geld over op het budget BUIG-gelden of moet er geld bij? Wat waren de bedragen voor 2014 en 2013?
 3. Kan het college aangeven wat er gebeurt met eventuele overblijvende BUIG-gelden? Worden die ingezet voor speciale doelen zoals bijvoorbeeld bestrijding werkeloosheid?
 4. Is het college bereid bij de implementatie van het Actieprogramma Economie en dan vooral m.b.t. de uitspraak van 500 banen in de komende jaren erbij, extra aandacht te geven aan de bijstandsgerechtigden?
 5. Zo nee, waarom niet?
 6. Zo ja, kunt u aangeven wat het college voor mogelijkheden ziet op dit gebied? Eventueel nieuw beleid?
 7. Vindt het college dat we de mensen in de bijstand nog beter kunnen motiveren onder andere om te solliciteren en vindt het college dat hier misschien een taak is weggelegd voor specifieke ambtenaren?
 8. Is het college bereid om na de implementatie van het Actieprogramma Economie en per 01-01-2016 een nulmeting vast te stellen van het aantal arbeidsplaatsen en van het aantal bijstandsgerechtigden in Alkmaar? Wilt u uw antwoord motiveren?
 9. Is het college bereid om halfjaarlijks verslag te doen van de ontwikkelingen van de bij vraag 8 genoemde aantallen?
 10. (zodat de verhouding tussen eventuele groei/afname werkgelegenheid en het aantal bijstandsgerechtigden zichtbaar wordt).
 11. Vanaf 2015 mag een deel van het budget van de BUIG-gelden ook gebruikt worden voor loonkostensubsidie. Wordt hier in Alkmaar al gebruik van gemaakt? Zo ja, kunt u aangeven aan welke projecten en met welke bedragen? Indien nee, wilt u in overweging nemen om dit wel te doen?

Wij hopen op een spoedig antwoord.

Met vriendelijke groet,

De indiener:

Ben Bijl, fractievoorzitter BAS