Meerderheid voor zoveel mogelijk behoud Westerlicht en Cadettenschool

’BESCHERM MONUMENTEN’

Van onze verslaggever

Het col­le­ge van b en w moet de rijks­mo­nu­men­ten Wes­ter­licht en de Ca­det­ten­school in Alk­maar maxi­maal be­scher­men. Dat blijkt uit een mo­tie die don­der­dag­avond tij­dens de ge­meen­te­raad door een meer­der­heid van de par­tij­en is aan­ge­no­men.

Ben Bijl, frac­tie­voor­zit­ter van BAS, dien­de de mo­tie in sa­men met GroenLinks, D66, SPA, PvdA en Groep Kes­kin. In de eer­ste schets van het zie­ken­huis is de lin­ker­vleu­gel van Wes­ter­licht ge­sloopt. Ook wordt er­over ge­dacht dit rijks­mo­nu­ment een nieu­we func­tie te ge­ven, bij­voor­beeld voor on­der­wijs of kan­to­ren.

De mo­tie ver­woordt niet dat deze in­greep ach­ter­we­ge zou moe­ten blij­ven, het roept voor­na­me­lijk het col­le­ge op dit stand­punt dui­de­lijk te ma­ken naar het be­stuur van het zie­ken­huis.

Het oude ge­deel­te van de Ca­det­ten­school, dus zon­der de aan­bouw van het hui­di­ge zie­ken­huis, kent de sta­tus van een rijks­mo­nu­ment. Dat­zelf­de geldt voor Wes­ter­licht, al­leen hoort hier­bij ook de voor­tuin met de vij­ver én de zij­vleu­gels. Als het zie­ken­huis dit deel wil af­bre­ken, dan is er eerst toe­stem­ming no­dig van de Rijks­dienst voor Cul­tu­reel Erf­goed.

Toe­komst

Er is niet al­leen com­mo­tie rond­om de bo­men­kap in de Alk­maar­der­hout, di­ver­se in­stan­ties ma­ken zich zor­gen om de toe­komst van de twee mo­nu­men­ten op het zie­ken­huis­ter­rein. Zo­als de lan­de­lij­ke mo­nu­men­ten­or­ga­ni­sa­tie De Stich­ting het Cuy­pers­ge­noot­schap.

In een brief aan de ge­meen­te­raad zegt deze stich­ting dat het als mo­nu­ment be­scherm­de erf­goed op het ter­rein een on­ze­ke­re toe­komst kent. Sa­men met Adapt Alk­maar, de His­to­ri­sche Ver­e­ni­ging Alk­maar en de lan­de­lij­ke Bond Heem­schut wijst de stich­ting de ge­meen­te­raad op het be­lang van dit erf­goed.

Daar­naast zegt de stich­ting aan­dacht voor na­oor­logs erf­goed in het ge­bied te mis­sen. De voor­ma­li­ge zus­ter­flat op de hoek Me­ti­us­gracht/Wil­hel­mi­nalaan wordt vol­gens de eer­ste schets van het zie­ken­huis ge­sloopt, de stich­ting is van me­ning dat de ge­meen­te Alk­maar ook de waar­de van dit ge­bouw zou moe­ten on­der­zoe­ken.