Vragen over Halte Werk (voormalige Sociale Dienst) en over de cliëntenraad

Art 42-vragen RvO

M.b.t. Halte Werk en over het jaarverslag 2016 Cliëntenraad Halte Werk

BAS: Wie is er nu aan zet?

Alkmaar, 5 april 2017

Geacht college,

De BVO Halte Werk is per 1 januari 2015 in werking getreden.  In deze Gemeenschappelijke Regeling nemen de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk deel. Taak is het uitvoeren van de Participatiewet.

In de begroting van 2016 wordt op pagina 5 een aantal doelstellingen van de Halte Werk organisatie genoemd. Tevens worden twee taakstellingen vermeld. Ook wordt een aantal maatregelen ten behoeve van de taakstelling genoemd.

De fractie van BAS is benieuwd naar de resultaten van de op pagina 5 van de begroting genoemde doelstellingen, taakstellingen en maatregelen ten behoeve van die doelstellingen.

Vraag 1: Kunt u aangeven of er reeds een evaluatie(s)/analyse(s) heeft/hebben plaatsgevonden over 2015 en 2016?

Indien nee, kunt u aangeven waarom niet,

Indien ja, kunt u per jaar aangeven wat de resultaten zijn juist met betrekking tot bovengenoemde doelstellingen, taakstellingen en maatregelen ten behoeve van de doelstellingen?

De fractie van BAS heeft met aandacht het Jaarverslag 2016 van de Cliëntenraad Haltewerk (CRH) gelezen. Een leesbaar stuk proza.

De belangrijkste zaken die de CRH nastreeft zijn:

  1. Correcte bejegening van de klanten van de sociale dienst;
  2. Goed sociaal beleid: het op peil houden van de sociale voorzieningen;
  3. Verhogen van het bereik: gebruik van voorzieningen door rechthebbenden moet hoger; minder dan de helft van de rechthebbenden maakt gebruik van de bestaande voorzieningen;
  4. Minder verschil in sociale voorzieningen tussen de drie gemeenten.

De fractie van BAS heeft begrepen dat de CRH het spijtig vindt dat er grote verschillen blijven bestaan in de voorzieningen die per gemeente worden aangeboden. Die verschillen zijn aan de cliënten niet  begrijpelijk te maken. Bovendien verhogen die verschillen de uitvoeringskosten die juist bespaard moeten worden. BAS begrijpt ook dat de CRH het spijtig vindt dat de politiek in dat opzicht niet over de eigen schaduw heen heeft kunnen stappen.

Naar aanleiding van de onder 1. genoemde “Correcte bejegening”:

Vraag 2: Kunt u de fractie van BAS een overzicht geven van de  klachten van cliënten over Halte Werk en wat er met deze klachten is gedaan?

Naar aanleiding van het onder  3. genoemde “Verhogen van het bereik”.

Vraag 3: Bent u tevreden over het huidige bereik, dat kennelijk onder de 50% ligt. Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4: Kunt u aangeven welke maatregelen u in 2016 heeft getroffen om het gebruik van de bestaande voorzieningen te verhogen?

Naar aanleiding van de onder 4. “Genoemde verschillen tussen de drie gemeenten”:

Vraag 5: Bent u het met de fractie van BAS eens dat het wellicht beter was geweest om de verschillen tussen de voorzieningen van de drie gemeenten weg te nemen voor de vorming van de gemeenschappelijke sociale dienst?

Vraag 6: Welke maatregelen gaat u nemen om de verschillen in voorzieningen tussen de drie gemeenten te verkleinen?

In het voorwoord wordt gerept over slechts een klein aantal adviesaanvragen aan de CRH, namelijk slechts één.

Vraag 7: Over welke soort onderwerpen zou de gemeente Alkmaar (en Langedijk en Heerhugowaard) en het bestuur van Halte Werk een advies moeten vragen aan de CRH?

Vraag 8: Zijn er onderwerpen geweest waarbij is verzuimd een advies te vragen aan de CRH? Zo ja, welke?

Ten slotte:

Kortgeleden is een rapport van de SER gepubliceerd: https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2017/20170323-armoede-kinderen.aspx waarin een ontluisterend beeld wordt geschetst over de armoede in Nederland. Hierin wordt onder meer gepleit voor het aanstellen van een armoederegisseur in elke gemeente.

Vraag 9: Onderschrijft u de geschetste problematiek over armoede onder kinderen ook voor de gemeente Alkmaar?

Vraag 10: Bent u voornemens een dergelijke armoederegisseur aan te stellen? Zo ja, gaat u dat doen in samenwerking met de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard?

In afwachting van uw reactie,

Willem Peters

Raadslid BAS