BAS: Opvang van vluchtelingen: ja, voorrang bij sociale huisvesting: nee

Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland verplicht om statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) met voorrang te huisvesten op de sociale huurmarkt. Dit heet een taakstelling.

BAS is van mening dat de opvang van vluchtelingen de plicht is van onze samenleving. Een Nederlandse samenleving die voor een groot deel gelukkig nog steeds gekenmerkt wordt door medemenselijkheid. Het draagvlak in onze samenleving voor opvang vluchtelingen is daarom groot.

Dat draagvlak is echter wel onder druk komen te staan mede door een tekort aan woningen in de sociale huursector. Door dat tekort zien de reguliere woningzoekenden, die afhankelijk zijn van een woning in die sociale huursector, de wachttijden fors oplopen.

Die groeiende wachttijd wordt onder andere veroorzaakt doordat statushouders voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Reguliere woningzoekenden in de sociale huursector moeten daardoor langer wachten.

In de Nederlandse maatschappij ontstaat weerstand tegen het principe van voorrang voor statushouders. Men is het met die voorrangregeling niet meer eens. Daarom moet er gekeken worden naar alternatieven.

Beleid van het Rijk met alternatieven voor huisvesting

De rijksoverheid heeft nu gezegd dat de gemeenten de statushouders niet meer met voorrang hoeven te huisvesten. Gemeenten mogen zelf bepalen of zij voorrang geven of niet. Bovendien heeft het Rijk alternatieve huisvestingsmogelijkheden gecreëerd.

BAS pleit als enige partij in Alkmaar om de voorrang van statushouders te schrappen. Wij kunnen in Alkmaar lokaal maatwerk leveren om toch te voldoen aan de opgelegde taakstelling.

Er zijn veel mogelijkheden voor lokaal maatwerk: demontabele bouw, subsidies, huisvesting in kantoren, meerdere statushouders in 1 woning en herverdeling van de taakstelling met andere gemeenten.

Met al die mogelijkheden kunnen huisvestingsvoorzieningen voor statushouders worden gecreëerd die, al dan niet tijdelijk, aan de sociale woningvoorraad kunnen worden toegevoegd.

Daarmee kunnen gemeenten makkelijker en met meer souplesse aan hun taakstelling voldoen en hoeven de reguliere woningzoekenden minder lang te wachten voor een sociale huurwoning. Dus de wachttijden voor de reguliere Alkmaarse woningzoekenden worden korter.

BAS is ervan overtuigd dat de gemeente Alkmaar zonder voorrang voor statushouders kan voldoen aan de opgelegde taakstelling. Als we maar veel ambitie en inzet tonen. Als de gemeente Alkmaar maar echt wil.

BAS heeft over deze zaak vragen gesteld aan het college. Wij zien mogelijkheden in het Belastingkantoor en het AZC aan de Picassolaan voor huisvesting van statushouders.

Wij kunnen als gemeente Alkmaar nog veel doen om statushouders fatsoenlijk en humaan te huisvesten zonder dat dat ten koste gaat van de Alkmaarders die al lang op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning.

BAS is ervan overtuigd dat Alkmaar, alleen of in samenwerking met corporaties en particuliere investeerders, de uitdaging aankan om een rechtvaardige woonruimteverdeling tot stand te brengen zonder voorrangsregeling voor statushouders.