Ben Bijl: ’Gevestigde partijen hebben drie weken voorsprong op nieuwkomers’

’Baldadig’ vraagteken van BAS
Het ver­kie­zings­bil­jet van de lo­ka­le Alk­maar­se po­li­tie­ke par­tij BAS (Be­lan­gen Alk­maar­se Sa­men­le­ving) ver­toont rechts­on­der een vraag­te­ken. Een ‘bal­da­dig vraag­te­ken’, re­a­geert Ben Bijl, de voor­man van BAS die zich ach­ter­ge­steld voelt bij par­tij­en die al wel we­ten welk num­mer ze op de af­fi­ches mo­gen voe­ren.
De re­ac­tie komt voort uit het feit dat BAS tot haar gro­te ver­driet pas eind vol­gen­de week hoort welk num­mer ze op de kies­lijst krij­gen. Te­gen die tijd (vrij­dag­mid­dag 9 fe­bru­a­ri na 16 uur) is be­kend wel­ke par­tij­en aan de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen wil­len mee­doen en of alle pro­ce­du­res goed zijn door­lo­pen.
Het ver­driet van BAS is gro­ten­deels ver­klaar­baar. Ze heb­ben im­mers geen ver­kie­zings­ver­le­den, vier jaar ge­le­den be­stond BAS nog niet. De par­tij stamt uit 2015, het jaar waar­in Ben Bijl en Wil­lem Pe­ters zich af­split­sten van de On­af­han­ke­lij­ke Par­tij Alk­maar (OPA) en met BAS voor zich­zelf be­gon­nen. Dit in te­gen­stel­ling tot de par­tij­en die vier jaar ge­le­den wel stem­men be­haal­den, met OPA als win­naar. Dat maakt dat die par­tij num­mer 1 op de af­fi­ches mag voe­ren.
Ver­kie­zings­bor­den
Nu wil het feit dat de ge­meen­te Alk­maar sinds kort al wel de ver­kie­zings­bor­den heeft neer­ge­zet en er ge­plakt mag wor­den. En dat is ei­gen­lijk niet zo­als het hoort, vindt Bijl. Het zou in zijn ogen net­jes zijn als er met plak­ken wordt ge­wacht tot­dat ie­de­re par­tij zijn kies­num­mer heeft. De nieuw­ko­mers, dat zijn er in Alk­maar vijf, we­ten dat na 9 fe­bru­a­ri, als via lo­ting dui­de­lijk wordt welk num­mer er uit de ko­ker rolt. ’Nu staan we drie we­ken op ach­ter­stand ver­ge­le­ken met de par­tij­en die wel een num­mer heb­ben’, al­dus Bijl die deze on­ge­lijk­heid in het pre­si­di­um wil aan­kaar­ten zo­dat het over vier jaar an­ders ge­re­geld is.
Kies­wet
Een te­le­foon­tje met de Kies­raad leert dat ge­meen­ten de vrij­heid heb­ben dit in­der­daad zelf te be­pa­len. De Kies­wet zegt hier niets over. „Ik kan me voor­stel­len dat nieu­we par­tij­en er vra­gen over heb­ben. Er valt voor hun ar­gu­men­ten iets te zeg­gen”, re­a­geert woord­voer­der He­leen Hör­mann van de Kies­raad.
De bal ligt dus bij de ge­meen­te. En daar is het door Bijl aan­ge­kaar­te on­der­werp tot op he­den ‘nooit een is­sue’ ge­weest, laat een woord­voer­der we­ten. Zo­doen­de is het niet an­ders dan dat Bijl rond de tien­de fe­bru­a­ri met een zak vol de­zelf­de num­mer­tjes en een ste­vi­ge lijm op pad gaat om alle vraag­te­kens op de BAS ver­kie­zings­bil­jet­ten van een num­mer te voor­zien. Bron NHD