BAS: Gaat Alkmaar met Airbnb de mist in?

Persbericht BAS 15-10-2018

In de nieuwe nota Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord wordt veel geregeld over hoe de toerist hier onderdak kan vinden.

Aan een zaak wordt in de nota echter volledig voorbij gegaan en dat is Airbnb. Dit fenomeen neemt, vooral in de stad, hand over hand toe en moet volgens BAS goed georganiseerd worden om moeilijkheden nu en in de toekomst te voorkomen.

BAS: “Natuurlijk zijn er in Alkmaar genoeg Airbnb-adressen waar de zaken prima geregeld zijn. Het gaat ons echter om de onstuitbare groei. Wij willen daarvoor aanvullend beleid. In september hebben enkele Alkmaarse hoteliers in de Alkmaarse Courant aan de bel getrokken over de groei van Airbnb in Alkmaar en de oneerlijke concurrentie en overlast die dat met zich meebrengt.”

Maar naast oneerlijke concurrentie is er bij verhuur via Airbnb ook sprake van oneigenlijk gebruik van het Alkmaarse woningbestand. De woningen worden namelijk niet meer gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn, namelijk reguliere en permanente bewoning.

Ook ontstaat door de groei van Airbnb ergernis voor de zittende bewoners in de verschillende buurten. Zaken rondom afvalverwerking, aan- en afvoer van toeristen en geluidsoverlast worden bij een snel groeiend aantal Airbnb-adressen (430 medio 2018) als overlast gevend ervaren. Bovendien wordt de broodnodige sociale samenhang in een buurt verstoord wanneer meerdere woningen op (semi-)permanente basis worden gebruikt voor verhuur aan toeristen.

BAS ziet niet voor niets in steeds meer steden aanvullende regels komen voor verhuur van woningen aan derden. In Alkmaar bestaat geen recent en coherent beleid ten aanzien van verhuur via Airbnb. Dat vindt BAS een gemis en daarom heeft onze fractie vragen gesteld aan het college. Wij willen dat er duidelijke regels komen zodat misstanden en oneerlijke concurrentie worden voorkomen.

De fractie van BAS

Art 42-vragen                                                     15-10-2018

Airbnb in Alkmaar

Airbnb is het bekendste platform voor het huren van een betaalbaar logeeradres bij mensen thuis.Alleen al via Airbnb zijn er vorig jaar zo’n 600.000 overnachtingen in Amsterdam geboekt. Hierbovenop komen de boekingen via Wimdu, Flat9, Booking.com en kleinere aanbieders. Hier staan enkele gegevens over Airbnb in het algemeen. Een fenomeen dat vooral in de grotere Europese steden, onder andere Amsterdam, zorgt voor opschudding in positieve maar ook, en vooral, in negatieve zin. Het is de mening van BAS dat als het regent in Amsterdam, het in Alkmaar mottert en er dus ook hier problemen met Airbnb zijn.BAS heeft de nieuwe nota verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord niet goedgekeurd, vooral omdat daarin geen of weinig beleid is opgenomen over Airbnb. De enige toezegging die BAS van het Alkmaars college kreeg was dat er op korte termijn een memo zou volgen. Een memo dat er nog niet is en dat in ieder geval geen beleid in zal houden. Omdat Airbnb een hoge vlucht heeft genomen en omdat ook in Alkmaar aan de bel wordt getrokken door de verschillende Alkmaarse hoteliers heeft BAS de volgende art. 42-vragen voor het college:

1. Kan het college cijfers geven over het aantal verhuringen
via Airbnb en andere verhuursites in de gemeente Alkmaar?
Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?
2. Is er beleid mbt Airbnb in Alkmaar?
Zo ja, kunt u aangeven wat het beleid is?
Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?
3. Is het college het met BAS eens dat Airbnb een
ontwrichtende werking kan hebben op de Alkmaarse
woningmarkt omdat reguliere woningen op oneigenlijke
wijze onttrokken worden aan de bestaande woningvoorraad?
4. Loopt Alkmaar toeristenbelasting (of andere belastingen,
zoals vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting) mis
door verhuringen via Airbnb?
Zo ja, wat wil het college daaraan gaan doen?
5. Voldoen de bestaande Airbnb-adressen aan de
voorgeschreven veiligheidsregels?
Zo nee, hoe gaat u dat oplossen?
6. Deelt u de mening van BAS dat Airbnb ook kan leiden tot
overlast voor de Alkmaarse inwoners?
Zo ja, wat wilt u hiertegen ondernemen?
7. Vindt het college dat Airbnb een oneerlijke concurrentie
inhoudt voor de reguliere hotelsector in Alkmaar die wel
moet voldoen aan de veiligheidsregels en die wel alle
belastingen afdragen?
Wilt u uw antwoord motiveren?
8. Klopt het dat er voor verhuringen via Airbnb geen
toeristenbelasting wordt geheven?
Zo ja, wat is de mening van het college dat hotels wel
toeristenbelasting moeten betalen en verhuringen via
Airbnb niet?