Art 42-vragen gang van zaken aanleg Victoriebrug

Geacht college,

De afgelopen tijd heeft de Alkmaarse Courant uitvoerig geschreven over de gang van zaken bij de besluitvorming over de Victoriebrug. Het gaat hier vooral over te slappe oever(s) voor de aanlandingspunten van de brug waardoor verzakkingen ontstaan die een goed functioneren van de brug onmogelijk maken. BAS is geschrokken van deze berichtgeving en geschrokken van de bedragen die tot nog toe genoemd zijn voor de versteviging van de oevers. Wij hopen op een snelle en duidelijke beantwoording.

  1. BAS wil graag in hoofdlijnen weten hoe de besluitvorming over de brug tot stand is gekomen? Dit vooral in relatie tot het risicoverhaal.
  2. Zijn de besluiten om de aanlandingspunten toch te gebruiken, genomen in gezamenlijke collegebesluit(en)? Kunt u aangeven hoe die besluiten tot stand zijn gekomen? Is deze informatie openbaar?
  3. BAS heeft uit de krant vernomen dat de provincie negatief heeft geadviseerd over de aanleg van de aanlandingspunten? Klopt deze informatie, en zo ja, waarom is deze informatie niet betrokken bij de besluitvorming?
  4. BAS heeft uit de krant vernomen dat meerdere ambtenaren negatief hebben geadviseerd over de aanleg van de aanlandingspunten? Klopt deze informatie, en zo ja, waarom is deze informatie niet betrokken bij de besluitvorming? Wilt u uw antwoord uitvoering toelichten?
  5. Als het verhaal in de krant over het advies van de ambtenaren niet klopt, kunt u dan aangeven en onderbouwen wat wel het advies is geweest van de ambtelijke staf?
  6. Zijn de besluiten omtrent het afwijzen van de adviezen van de provincie en de ambtenaren openbaar en kunnen die ter inzage worden gelegd? Als dit niet het geval is (openbaarheid van de stukken) kunt u uitleggen waarom niet en kunt u aangeven of een WOB-verzoek dan nodig is?
  7. Zijn de leden van de gemeenteraad van Alkmaar naar uw mening op voldoende wijze geïnformeerd over de risico’s bij de aanleg van de aanlandingspunten en de staat van de oevers? Wilt u uw antwoord onderbouwen?