“Victoriefonds, het moet en het kan anders!”

Art. 42-vragen over Stichting Victoriefonds

Aan het college van Alkmaar,

Naar aanleiding van een openbare brief van drie bewonersverenigingen heeft BAS art. 42 vragen over het (functioneren) van de Stichting Victoriefonds Alkmaar.
1. Kunt u kort aangeven wat de Stichting Victoriefonds Alkmaar inhoudt? Samenstelling, bestuur, kapitaal, e.d.?
2. Bent u het met de open brief schrijvers eens dat het besturen van het Victoriefonds een grote verantwoordelijkheid is? Vindt u dat het bestuur dat ook zo oppakt?
3. Kunt u aangeven hoe de besluitvorming over het wel of niet toekennen van geld aan projecten werkt? Kunt u aangeven hoe de communicatie naar de aanvrager(s) in zijn algemeenheid verloopt?
4. Vindt het college dat er sprake is van een transparante manier van besluitvorming? Wilt u uw antwoord toelichten? Of is er juist sprake van een besloten manier van besluitvorming? Deze vraag is vooral van belang omdat de besluitvorming gaat over (feitelijk) publiek geld (de voormalige CAI-gelden).
5. Bent u ermee bekend dat het Victoriefonds haar accountant slechts een samenstellingsverklaring laat afgeven? Zo ja, vindt u zulks gepast ook gezien de oorsprong en de omvang van de financiële middelen van het fonds?
6. Kunt u kort uw mening geven over de volgende onderwerpen:
A. Geen specificatie giften 2016;
B. Beperkte specificatie giften 2017;
C. Geen aansluiting bij projecten op de website;
D. Geen toelichting over hoe de giften voor de Grote Kerk 500 jaar zijn toegekend.
7. De open brief schrijvers zeggen dat het bestuur van het Victoriefonds Alkmaar niet weerspreekt dat uiteindelijk slechts twee mensen uit het bestuur beslissen over veruit de meeste aanvragen. Bent u op de hoogte van deze manier van beslissen? Zo ja, wat vindt u van deze wijze van besluitvorming? Zo nee, kunt u aangeven hoe volgens u de besluitvorming dan verloopt?
8. Wilt u uw mening geven over de volgende suggesties van BAS met betrekking tot het Victoriefonds:
A. draag zorg voor een volledige, actuele en up-to date opgave van de gefinancierde projecten;
B. publiceer een echt accountantsrapport;
C. stel een Raad van Toezicht in (waarvoor iedere Alkmaarder in aanmerking kan komen die affiniteit heeft met de activiteiten van het Victoriefonds);
D. dat iedere bestuurder een voor dit soort fondsen gebruikelijke gedragscode ondertekent, zoals die bijvoorbeeld vereist is om lid te kunnen zijn van een belangenorganisatie;
E. betracht een grotere openheid en creëer meer draagvlak bij de Alkmaarse bevolking.
9. Bent u ermee bekend dat de huidige statuten van het Victoriefonds aangeven dat 3 van de 6 bestuursleden door de gemeente Alkmaar worden benoemd, maar dat op het moment van vervanging de bestuursleden zelf daarover mogen beslissen (coöptatie). Weet u wat de reden is dat voor deze bepaling is gekozen? Acht u dit systeem wenselijk?
10. Bent u ermee bekend dat de huidige statuten een bestuur van 6 personen voorschrijft, maar dat sinds 1 oktober 2018 het bestuur slechts uit 5 personen bestaat, van welke vacature pas onlangs op de website melding is gemaakt. Acht u dit in overeenstemming met goed bestuur, zeker nu de statuten geen regeling kennen omtrent hoe bij de het intreden van een vacature moet worden gehandeld?
11. Bent u ermee bekend dat de huidige statuten in artikel 12 voorschrijven dat 80% van bijna €5 miljoen uiterlijk in 2019 besteed moet worden aan specifieke activiteiten en projecten binnen de gemeente Alkmaar. Zo ja, wat is uw oordeel daarover mede gezien in het licht van de ANBI-status die het Victoriefonds heeft?
12. Bent u ermee bekend hoe het bestuur en specifiek de door de gemeente Alkmaar aangewezen bestuurders aan de hiervoor bedoelde bepaling inhoud denken te geven? Zo ja, wat is uw oordeel daarover?
13. Bent u ermee bekend dat de voorzitter van het Victoriefonds ook betrokken is bij al dan niet commerciële activiteiten in de gemeente Alkmaar. Zo ja, vindt u zulks verenigbaar met zijn bestuursfunctie binnen het Victoriefonds, ook gezien in het licht van het ontbreken van een gedragscode?