Art. 42-vragen BAS inzake leef- en leerklimaat van de Lispeltuut in de Vroonermeer

Art. 42-vragen                                                        23-10-2019

“Leef- en leerklimaat in het hoofdgebouw en dependance van de Lispeltuut in de Vroonermeer”

Geacht college,

De Alkmaarse kinderen zijn de toekomst van de Alkmaarse maatschappij. Alleen daarom al verdienen onze kinderen een optimaal klimaat om in op te groeien. Onderdeel van dat optimale klimaat is een gezond leef- en leerklimaat op de scholen waar de (jonge) jeugd een groot deel van hun tijd doorbrengt.

Nu heeft BAS over de basisschool de Lispeltuut in de Vroonermeer van verschillende ouders minder goed nieuws gekregen. Deze ouders hebben vragen gesteld aan het college over het leer- en leefklimaat in het hoofdgebouw en de dependance van de school. Uit de antwoorden blijkt dat daar het 1 en ander aan schort. Een feit dat nota bene wordt bevestigd door schoolleiding en ambtenaren.

Deze laatsten suggereren in de correspondentie ook dat men het somtijds ronduit slechte leef- en leerklimaat maar voor lief moet nemen en even moet doorbijten tot de oplevering van het nieuwe schoolgebouw. Het is echter de inschatting van BAS dat de kinderen pas in de jaargang 2022-2023 gebruik kunnen gaan maken van het nieuwe pand. Dat is veel te lang om ‘even door te bijten’. Daarom stelt BAS in het kader van art. 42 RvO van de raad van de gemeente Alkmaar de volgende vragen aan het college. Het college dat per slot verantwoordelijkheid draagt voor de onderwijshuisvesting in Alkmaar.

Wettelijk is er voorgeschreven dat er een minimaal aantal vierkante meters beschikbaar moet zijn per kind, gebaseerd op het BRIN-nummer.

1. Is het gebruikelijk dat de Verordening Voorzieningen Huisvesting wordt gebruikt voor het vaststellen van de benodigde ruimte per leerling in het basisonderwijs?

2. Wordt de berekening conform de verordening ingezet voor de ruimteberekening voor alle scholen binnen de gemeente Alkmaar? Zo niet, waarom niet en welke scholen niet?

Over deze verordening zijn nogal wat vragen en onduidelijkheden, https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170125_ledenbrief_wijziging-model-verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs.pdf en er zijn enkele wijzingen doorgevoerd.

3. BAS ontvangt graag een onderbouwing en berekening op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting voor de RK basisschool de Lispeltuut.

4. Voldoet de berekening uit de verordening aan de landelijke eisen?

5. Hoeveel m2 per kind is er nu binnen de Lispeltuut beschikbaar?

6. Welke ruimtes vallen er in de berekening, binnen het BRIN nummer? Graag een detailleerde omschrijving of een plattegrond met daarop aangegeven de bedoelde ruimtes.

7. Hoe gaat de wethouder om met de groei van het aantal leerlingen in deze panden?

Conform het rapport https://allecijfers.nl/basisschool/de-lispeltuut-alkmaar/ betreffende de Lispeltuut staan er voor 2018-2019 310 leerlingen ingeschreven. Gezien de bouwwerkzaamheden zullen er eerder meer dan minder leerlingen bij komen.  Gemiddeld is het aantal leerlingen voor alle 7229 basisscholen in Nederland in schooljaar 2018-2019: 222 leerlingen. Voor de 10 scholen in de buurt van de Lispeltuut is dit gemiddeld 263 leerlingen.

De Lispeltuut met 310 leerlingen is volgens BAS een grote basisschool waar alle voorzieningen voor een goed leef-en leerklimaat moeten zijn, net als bij alle andere basisscholen binnen de gemeente Alkmaar.

8. Deelt het college deze mening? En is het college van mening dat voldaan wordt aan de eisen voor een goed leef- en leerklimaat?

9. Hoe meet het college het leerlingenaantal en wat is dat aantal?

BAS heeft signalen opgevangen dat de ouders van leerlingen uit de wijk Vroonermeer Zuid kiezen voor een andere basisschool dan de Lispeltuut en uitwijken naar een andere scholen.

10. Heeft het college deze signalen ook opgevangen?

11. Zo ja wat is hierover uw mening, is dit een wenselijke ontwikkeling?

Graag zou BAS willen weten of alle ruimtes die onder het BRIN-nummer worden gebruikt voldoen aan bepaalde voorgeschreven eisen.

12. Voldoen de panden, inclusief de dependance met de aantallen leerlingen ook aan de brand- en veiligheidseisen bij calamiteiten?

13. Wanneer is de laatste controle hierop uitgevoerd?

14. Wat waren de constateringen tijdens deze controle?

15. Kan BAS deze rapportage ontvangen?

Vragen omtrent de toetsing van de Arbowetgeving in het schoolgebouw. In de arbowetgeving zijn expliciete minimale eisen opgenomen aangaande de faciliteiten.

Onze aandacht gaat uit naar de eisen omtrent: 1. Gangen en trappen 2. Nooduitgangen en vluchtmogelijkheden 3. Binnenklimaat, binnen luchtkwaliteit 4. Temperatuur: thermisch comfort 5. Licht: visueel comfort 6. Geluid: akoestisch comfort

16. Van punt 3 t/m 6 verneemt BAS graag in welke klasse A, B of C de gebouwen zich bevinden.  (De klassen waaraan BAS refereert zijn opgenomen in het ‘Programma van Eisen Frisse School’ uitgegeven door de rijksoverheid.)

17. Voldoet het hoofdgebouw en de dependance van de  Lispeltuut hiermee aan het programma van eisen Frisse School?

18. Wordt voldaan aan alle ARBO-eisen en zo niet, aan welke punten niet?

Met de komst van het Bouwbesluit 2012 is bezettingsgraadklasse vervangen door een personenbenadering. Hierbij wordt er voor o.a. het aspect ventilatie, gekeken naar het daadwerkelijke aantal kinderen en docenten in een klaslokaal. In beginsel zal er onder Bouwbesluit 2012 voor een nieuw te bouwen school niet structureel meer of minder geventileerd hoeven te worden dan onder Bouwbesluit 2003. Echter voor tijdelijke scholen is er wel een verzwaring doorgevoerd. Waar in Bouwbesluit 2003 voor een tijdelijke school werd verwezen naar de eisen voor bestaande bouw ten aanzien van ventilatie, worden in Bouwbesluit 2012 de eisen voor nieuwbouw gehanteerd.

BAS weet dat de school luchtmeters (CO2-meters) heeft laten plaatsen in de noodgebouwen. De maatregelen die het onderwijzend personeel kan nemen zijn echter beperkt.

(Een slechte kwaliteit van het binnenmilieu leidt tot gezondheidsklachten. In 70-80% van de klaslokalen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de CO2-concentratie te hoog (> 1200 ppm). Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en dus een slechte luchtkwaliteit. Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, oververhitting in de zomer en problemen met daglicht en verlichting. Een gezond binnenmilieu op scholen zorgt voor:

– Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel

– Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel

– Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel.)

Bron: rijksdienst voor ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/frisse-scholen/gezond-binnenmilieu-op-scholen

19. Kunt u een omschrijving geven van de luchtkwaliteit en klimaatbeheersing in het noodgebouw?

20. Hoe lang staat het noodgebouw nu?

21. Is het toegestaan om een noodgebouw zo lang te gebruiken?

22. Voldoet het noodgebouw aan het bouwbesluit van 2012? Kunt u dat uitleggen?

23. Welke handelingen kan een leerkracht uitvoeren voor een fatsoenlijke klimaatbeheersing?

24. De tempraturen binnen stijgen in de zomer tot erg hoge waarden (boven de 25 graden). Is die hoge waarde acceptabel?

25. Hoe zorgt het college ervoor dat een goed leef- en leerklimaat in het noodpand (dependance) gewaarborgd is? Wordt de installatie van airco’s overwogen?

26. Zijn er wettelijke eisen waaraan nu niet wordt voldaan? En is dat acceptabel?

De opleverdatum is door de gemeente gesteld op eind 2021. Dat vindt BAS krap, zeker gezien het uitgebreide traject dat nog doorlopen moet worden (bouwvergunning, aanbesteding aannemer en risico’s bij de bouw). Als illustratie van bovenstaande: bij de start van de Vroonermeer Noord werd de kopers 2019 als indicatie meegegeven).

27. Hanteert u nog steeds de huidige planning (eind 2021) en ziet u dat als realistisch? M.a.w. kunt u eind 2021 garanderen?

28. Voorziet het college nog problemen tijdens bij de voorbereiding en realisatie van het nieuwe schoolgebouw. Denkt u hierbij aan bouwvergunning, aanbesteding aannemer en risico’s bij de bouw?

29. Indien de deadline niet gehaald wordt, ervan uitgaande dat de eerste fase net gestart is en er nog een heel traject volgt, wat zijn dan de consequenties voor het noodgebouw?

In de nieuwsbrief van de Lispeltuut is aangeven dat er op korte termijn (januari 2020), op de locatie van het noodgebouw extra capaciteit gecreëerd wordt. BAS heeft hier de volgende vragen over:

30. Hoeveel extra lokalen komen erbij?

31. Worden deze extra noodlokalen voorzien van de juiste klimaatbeheersing? Bijvoorbeeld airco’s.

32. Wat wordt de verdeling tussen basisschool en kinderopvang?

BAS heeft begrepen dat meerdere omwonenden het oneens zijn met de locatie voor de nieuwe school. Dit vanwege verkeersveiligheid, geluidsoverlast en verkeersdrukte. De verwachting is dat er bezwaren komen.

33. Deelt het college deze zorgen met betrekking tot het vele verkeer en de geluidsoverlast?

34. Staat de exacte locatie al vast?

BAS is uiteraard ook geïnteresseerd in de overige lagere scholen in Alkmaar.

35. Zijn er bij het college problemen bekend met (te) hoge temperaturen en te weinig ventilatiemogelijkheden in de verschillende klaslokalen in de zomer? Zo ja, wilt u aangeven op welke scholen? En de eventueel te nemen maatregelen?

36. Als u niet op de hoogte bent van te hoge temperaturen in de klaslokalen op de scholen bent u dan bereid om te onderzoeken of die problemen wel bestaan. Dit uiteraard vanwege de ook in Alkmaar steeds hogere luchttemperaturen?